A. Veri Sorumlusu

ETİ Gıda Sanayi ve Tic. A.Ş. (“ETİ” veya “Şirket”) olarak, kişisel verilerinizin korunmasına yüksek önem veriyoruz. Bu aydınlatma metni ile veri sorumlusu olarak, www.glutensizhayat.com internet sitesi (“Site”) üzerinden online alışveriş yapmanız kapsamında kişisel verilerinizi nasıl işlediğimiz hakkında sizi bilgilendirmeyi amaçlıyoruz.

B. İşlenen Kişisel Verileriniz, Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 5. maddesi, kişisel veri işlemenin hukuki sebeplerini düzenlemektedir. Aşağıda hangi kişisel verilerinizi, hangi amaçlarla işlediğimize ve söz konusu amaçlar doğrultusunda hangi hukuki sebeplere dayandığımıza yer verdik.

Veri İşleme AmaçlarıVeri İşlemenin Hukuki Sebepleriİşlenen Kişisel Veriler
–      Yetkili kurum veya kuruluşların Şirketimizden talepte bulunması ya da bu kurumlara bildirim yapmamızın öngörüldüğü durumlarda, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,
–      Hukuki yükümlülüklerimiz gereği yapılması gereken bilgilendirme ve bildirimlerle ilgili sizinle iletişime geçilmesi,
–      Yürürlükteki mevzuattan kaynaklanan ve mesafeli satış sözleşmesi uyarınca üstlendiğimiz hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi. 
Kanun md. 5/2 (a)
Veri işlemenin kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 
 
Kanun md. 5/2 (ç) 
Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması.
Kimlik

İletişim

İşlem Güvenliği

Finans

Müşteri İşlem
–      İnternet sitesi üzerinden online ürün satışı gerçekleştirilmesi kapsamında sipariş alınması ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
–      Ürün satışının tamamlanabilmesi için müşterilerimiz ile iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
–      Satılan ürün ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve ödemeye ilişkin fatura düzenleme dahil finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi,
–      Satılan ürün gönderim/teslimat süreçlerinin yürütülmesi,
–      Sipariş iptali ve ürün iadeleri dahil müşterilerimize satış sonrası destek hizmetlerinin sağlanması, (örneğin, sipariş iptal ve iade taleplerinin yerine getirilmesi, geri ödeme süreçlerinin yürütülmesi).
Kanun md. 5/2 (c) 
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla,Sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması 
Kimlik

İletişim

İşlem Güvenliği

Finans

Müşteri İşlem
–      Olası bir hukuki uyuşmazlık durumunda, haklarımızın korunabilmesi ve kullanılması ile hukuki süreçlerin yürütülmesi,
–      Site’ye erişim ve kullanım kapsamında şüpheli/usulsüz/hukuka aykırı işlemlerin (örneğin, indirim kuponlarının usulsüz olarak birden fazla kez kullanılması) tespiti; bu kapsamda müşterilerimizin ve Şirketimizin haklarının korunması,
Mesafeli satış sözleşmesi uyarınca sahip olduğunuz haklarınızın kullanılması.
Kanun md. 5/2 (e) 
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması. 
Kimlik

İletişim

İşlem Güvenliği

Hukuki İşlem

Finans

Müşteri İşlem
–      İnternet sitemiz üzerinden ürün alımı yapan müşterimiz ile ilişkimiz kapsamında iletişim süreçlerinin yürütülmesi, 
–      Ürünlerimizin ve faaliyetlerimizin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi süreçlerinin yürütülmesi, 
–      Şikâyet, soru, talep ve önerilerinizin alınması ve sonuçlandırılması, 
–      Finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi,
–      ETİ iş süreçlerinin ve müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi, 
ETİ iş süreçlerinin bilgi işlem altyapısı dahilinde yürütülmesi ve bu kapsamda bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, 
Kanun md. 5/2 (f) 
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.   
Kimlik

İletişim

İşlem Güvenliği

Finans

Müşteri İşlem

Diğer (şikâyet, soru, talep, önerileriniz)

C. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri 

Yukarıda belirtilen kişisel verilerinizi, Glütensiz Hayat internet sitemiz üzerinden online alışveriş yapmanız suretiyle otomatik ve kısmen otomatik yollar ile topluyoruz. Bize fiziki olarak bilgi veya belge iletmeniz halinde verilerinizi fiziki ortamda, veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle de topluyoruz.

D. Kişisel Verilerin Paylaşıldığı Üçüncü Kişiler ve Paylaşım Amaçları

Kişisel verilerinizi bu aydınlatma metninin ‘’B. İşlenen Kişisel Verileriniz, Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri’’ başlığında belirtilen amaçlar ve hukuki sebeplere uygun olarak üçüncü taraflarla paylaşıyoruz. Kişisel verilerinizi üçüncü taraflarla paylaşırken Kanun’da belirtilen kurallara uygunluk sağlıyoruz.

Verilerinizi kimlerle, hangi amaçlarla paylaştığımıza ilişkin bilgilere aşağıda yer verdik:

  •  Ürün ve Hizmet Aldığımız Şirketler – Mal veya hizmet tedariki kapsamında tedarikçiler ve iş ortaklarından destek alınması (örneğin, bilgileriniz saklanması için bir tedarikçiden altyapı desteği alınması), 
  •  Yetkili Kurum ve Kuruluşlar – Yetkili kurum veya kuruluşların Şirketimizden talepte bulunması ya da bu kurumlara bildirim yapmamızın öngörüldüğü durumlarda, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi.

E.     Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Kişisel verileri ETİ tarafından işlenen ilgili kişiler, Kanun’un 11. maddesi kapsamındaki taleplerini https://www.etietieti.com/ adresinden ulaşabileceği Kişisel Veriler ile İlgili Talep Yönetim Formu’nu doldurarak aşağıdaki kanallar üzerinden Şirketimize iletebilir.

  • Veri Sorumlusu: Eti Gıda San. ve Tic. A.Ş.
  • Adres: Hoşnudiye Mah. Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Caddesi No:11 Tepebaşı/Eskişehir
  • Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Adresi: [email protected]
  • Elektronik Posta: [email protected]

Haklarınızı kullanmak için ayrıca Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen yöntemleri de tercih edebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.